Khắp xung quanh

Khắp xung quanh - Ngọt

Single thứ 2 của Ngọt - ban nhạc indie thủ đô

Khắp xung quanh
Tôi quay đầu
Bốn phương trời
Người và xe
Tôi không thấy
Tôi không nói
Tôi không nghe

Khắp xung quanh
Đang chê cười
Lối đi này
Đầy cheo leo
Không ai biết
Không ai dắt
Không ai theo

Đường dài không cuối không đầu
Có mấy ai vượt khó
Đường dái không cuối không đầu
Có mấy ai trở về

Khắp nơi nơi
Không ai nhìn
Mỗi con người
chẳng ai tin
Không ai biết
Không ai khiến
Không ai xin

Khắp xung quanh
Tôi đi tìm
Những tấm lòng
Của không ai

Không ai nói
Không ai đúng
Không ai sai

Đường dài không cuối không đầu
Có mấy ai vượt khó
Đường dài không cuối không đầu
Có mấy ai trở về

Những mắt xích trên con đường tôi đi
Cứ thế kéo tôi ra khỏi an nguy tôi từng có...

CẢM NHẬN

Gửi