DANH SÁCH ALBUMS

Ngày Khác

Bài: 12
Phát hành: 2010

Nam Châm

Bài: 12
Phát hành: 2013

Vô Hình

Bài: 9
Phát hành: 2003

Tâm hồn của đá

Bài: 10
Phát hành: 2001